پلن های دانلود از فری پیک

۳۰ روزه

۱۹,۹۰۰ ۳۵,۰۰۰

۶۵۰ تومان به ازای هر فایل

  • ۳۰ دانلود

۶۰ روزه

۳۹,۹۰۰ ۷۵,۰۰۰

۵۰۰ تومان به ازای هر فایل

  • ۸۰ دانلود